EVN THẮP SÁNG NIỀM TIN
"Sức mạnh năng lượng, sức mạnh niềm tin là nền tảng thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. EVN thắp sáng niềm tin cho hiện tại và tương lai kinh tế Việt Nam."
NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀ TÀI SẢN QUÝ GIÁ NHẤT
"Trong các hoạt động của EVN, con người luôn là trung tâm, trong nội bộ EVN, người lao động là tài sản quý giá nhất giúp EVN thành công. "
TẬN TÂM VỚI CÔNG VIỆC, TẬN TỤY VỚI KHÁCH HÀNG
"Mọi thành viên EVN cam kết hành động vì lợi ích quốc gia. EVN hướng tới xây dựng hình ảnh đẹp về tinh thần trách nhiệm cao, về sự tận tâm, tận tuy trong từng công việc, hành động. Mỗi thành viên EVN sẽ phấn đấu, hy sinh, không quản ngại khó khăn, gian khổ thực hiện phương châm này."