Nhà máy điện Vinh - Những chiến tích còn mãi với thời gian