Hội thao CNVC- LĐ Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia lần thứ IV, 2018