Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam tham gia ủng hộ 24.000 máy tính cho chương trình "Sóng và máy tính cho em"