Trung tâm Thông tin Điện lực triển khai “Ngày pháp luật” năm 2017

“Ngày pháp luật” năm 2017 được Trung tâm Thông tin Điện lực (EVNEIC) triển khai một cách sâu rộng, đồng bộ, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, có trọng tâm.

Ảnh minh họa. Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp

Theo Quyết định số 284/QĐ-EVNEIC ngày 28/9 của Trung tâm Thông tin Điện lực, việc triển khai “Ngày pháp luật” năm 2017 nhằm mục đích tiếp tục tôn vinh hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho CBCNV trong Trung tâm; khẳng định vị trí, vai trò, ý nghĩa của “Ngày pháp luật” và vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội, hưởng ứng “Ngày pháp luật” bằng hành động, việc làm cụ thể, thường xuyên liên tục.

Thông qua các hoạt động tổ chức “Ngày pháp luật” tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các văn bản pháp luật mới ban hành liên quan mật thiết đến hoạt động của EVNEIC và các Quy chế quản lý nội bộ của EVNEIC được áp dụng trong Trung tâm.

Đồng thời, phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng gương người tốt việc tốt trong tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật, Quy chế quản lý nội bộ của EVNEIC; lên án, phê phán, đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật, hành vi lệch chuẩn xã hội.

Cụ thể, EVNEIC thực hiện kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác pháp chế, tiếp tục rà soát xây dựng mới, sửa đổi quy chế nội bộ, tăng cường công tác cải cách hành chính trong Trung tâm.

Bên cạnh đó, trong tháng 10 và tháng 11, thực hiện tuyên truyền về “Ngày pháp luật” trên webiste, Tạp chí Điện lực, Bản tin EVNnews và tuyên truyền khẩu hiệu “CBCNV Trung tâm Thông tin Điện lực sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”.


  • 10/11/2017 04:04
  • M.Hạnh