Nhiệm vụ trọng tâm công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2018

Công đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành công văn số 27/HD-CĐĐLVN ngày 26/1 về việc triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2018.

Công đoàn Điện lực Việt Nam yêu cầu các công đoàn trực thuộc tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng đến đoàn viên công đoàn, CNVC-LĐ, trong đó trọng tâm là công tác triển khai các Nghị quyết của Đảng và Chương trình hành động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện Nghị quyết.

Tập trung tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, Đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 - 2023 hướng tới các hoạt động chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Công đoàn các cấp cần bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và tại các đơn vị để tuyên truyền sâu rộng đến đoàn viên, người lao động về các phong trào thi đua, phát huy tinh thần lao động sáng tạo, vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Đồng thời, thực hiện tuyên truyền sâu rộng về chăm lo lợi ích, phúc lợi tốt hơn cho đoàn viên công đoàn; phát động và triển khai hiệu quả Tháng Công nhân năm 2018 với những hoạt động thiết thực; nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, CNVC-LĐ….

Công đoàn Điện lực Việt Nam cũng yêu cầu Công đoàn cấp trên cơ sở, Công đoàn cơ sở cần tích cực đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền với trọng tâm xuyên suốt xây dựng hình ảnh Tập đoàn tận tâm, trách nhiệm với cộng đồng. Nâng cao hiệu quả tổ chức thông tin tuyên truyền về phong trào công nhân, các chủ trương, nội dung, phương thức mới trong hoạt động công đoàn trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử, hệ thống thông tin cơ sở.

Bên cạnh đó, cần chú trọng nghiên cứu, phát triển việc truyền thông, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, CNLĐ qua mạng xã hội.

Chi tiết công văn số 27/HD-CĐĐVN tại file đính kèm.

 

6118cdoan.pdf


  • 06/02/2018 03:53
  • T.Linh