Hơn 1.000 tư liệu quý được trưng bày tại Triển lãm tư liệu “Đảng Cộng sản Việt Nam - Sáng mãi niềm tin”

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngày 20/1, triển lãm tư liệu “Đảng Cộng sản Việt Nam - Sáng mãi niềm tin” đã diễn ra tại Thư viện Quốc gia, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Các đại biểu tham quan triển lãm. Ảnh: Phạm Tân

Với 1.000 tư liệu được trưng bày, triển lãm đã giới thiệu cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc; những thành tựu mà Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta giành được trong công cuộc xây dựng và bào vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; cương lĩnh, đường lối, chính sách, văn kiện, nghị quyết của Đảng qua các kỳ Đại hội; ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và những quan điểm chủ trương, định hướng lớn trong văn kiện Đại hội...

Triển lãm được lựa chọn trưng bày theo 4 nội dung: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời - Sự kiện lịch sử trọng đại của Cách mạng Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam với công cuộc kháng chiến, kiến quốc; Đảng Cộng sản Việt Nam với công cuộc đổi mới, phát triển đất nước; Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội.

Triển lãm là sự kiện văn hóa có ý nghĩa chính trị quan trọng nhằm tuyên truyền, giới thiệu cho các thế hệ, đặc biệt là thế hệ trẻ nhận thức sâu sắc về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, cũng như trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng giai đoạn hiện nay...; góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng, tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Triển lãm kéo dài từ 20 - 28/2/2021, tại Thư viện quốc gia, 31 Tràng Thi, Hà Nội.


  • 22/01/2021 03:58
  • Thanh Huyền
  • 856