Hà Nội triển khai công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2022

Ngày 3/3, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 69/KH-UBND về triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn thành phố năm 2022.

Ảnh minh họa

Kế hoạch nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể trong thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ. Đồng thời, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước đối với công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh đó, nâng cao trách nhiệm và tăng cường sự phối hợp của các sở, ban, ngành, đoàn thể trong việc thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ và lồng ghép giới trong kế hoạch công tác của đơn vị; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và thành phố Hà Nội liên quan đến bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn thành phố năm 2022 chú trọng tuyên truyền Luật Bình đẳng giới; Bộ luật Lao động, đặc biệt, quan tâm đến nội dung mới về bình đẳng giới; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới, giai đoạn 2021-2030; các chương trình, đề án, dự án về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ; Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 10/5/2018 của Thành ủy Hà Nội về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ của thành phố Hà Nội trong tình hình mới và các văn bản của Trung ương, thành phố liên quan đến công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ...