Hà Nội triển khai chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030

Ngày 25/4, UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND về triển khai chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Hà Nội phát triển văn hóa trên cơ sở bảo đảm hài hòa giữa bảo tồn và phát triển. Nguồn ảnh: Internet

Kế hoạch nhằm thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 theo Quyết định số 1909/QĐ-TTg, ngày 12/11/2021, của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn TP Hà Nội. 

Mục tiêu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 là xây dựng và phát triển văn hoá người Hà Nội toàn diện, phù hợp với xu thế thời đại, yêu cầu của Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư, tác động của phát triển kinh tế xã hội, thiên tai, dịch bệnh và những tác động khác; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong các lĩnh vực của đời sống xã hội; nâng cao chất lượng các mô hình văn hóa; Không ngừng nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, từng bước thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ văn hóa giữa thành thị, nông thôn, các đối tượng xã hội và đồng bào dân tộc.

Hà Nội phát triển văn hóa trên cơ sở bảo đảm hài hòa giữa bảo tồn và phát triển, phát huy tối đa những tiềm năng, thế mạnh, giá trị văn hóa truyền thống mang bản sắc của Thủ đô ngàn năm văn hiến; đẩy mạnh hội nhập quốc tế, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, góp phần bồi đắp và phát triển hệ giá trị văn hóa Thăng Long Hà Nội, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, Hà Nội - Thành phố sáng tạo; quảng bá và nâng cao vị thế, hình ảnh Thủ đô, Việt Nam ra khu vực và thế giới.

Tăng đầu tư cho phát triển văn hóa nói chung, trong đó, tập trung phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Thủ đô để trở thành ngành kinh tế quan trọng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Hà Nội là một trong các thành phố có ngành công nghiệp văn hóa phát triển hàng đầu, có thương hiệu và là Thành phố sáng tạo có sức ảnh hưởng ở khu vực Đông Nam Á. Có cơ chế chính sách đột phá để thu hút, trọng dụng nhân tài, huy động nguồn lực để phát triển văn hóa, con người Hà Nội.

Kế hoạch cũng đề ra mục tiêu cụ thể đến năm 2030, trong đó, có nhóm các mục tiêu cụ thể. Gồm có, nhóm chỉ tiêu xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; nhóm chỉ tiêu bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa; nhóm chỉ tiêu về văn hóa nghệ thuật; nhóm chỉ tiêu về công nghiệp văn hóa. 

Chi tiết kế hoạch 129 xem file đính kèm

KH129.pdf


  • 27/04/2022 10:41
  • Thảo Nguyên
  • 308