EVN: Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2018

Ngày 2/1, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Công đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành chỉ thị liên tịch số 01/CTLT-EVN-CĐĐVN về việc tổ chức phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2018 của EVN.

Tổng giám đốc EVN và Ban thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam đã phát động phong trào thi đua “Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh” năm 2018.

Theo đó, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch trọng tâm năm 2018, cụ thể: Điện thương phẩm toàn Tập đoàn đạt 190,54 tỷ kWh, tăng 9,5% so với năm 2017; năng suất lao động tăng từ 8-10% so với năm 2017…

Triển khai thực hiện Đề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc EVN giai đoạn 2017 - 2020 theo chủ trương của Chính phủ đã phê duyệt. Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, đào tạo nhằm thực hiện chủ đề “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực”. Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, đảm bảo phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng.

Đồng thời, đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho CNCVC-LĐ, ổn định việc làm, thu nhập và chế độ phúc lợi cho người lao động; đảm bảo hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng…

Chi tiết Chỉ thị liên tịch số 01/CTLT-EVN-CĐĐVN tại file đính kèm.

CTLTPhatdongthidua2018.pdf