EVN: Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018

Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã ký Quyết định số 40/QĐ-EVN ngày 12/1/2018 về việc ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018.

Việc ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam được thực hiện với yêu cầu quán triệt đầy đủ chủ trương, chính sách của Đảng, quy định của pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật.

Đảm bảo 100% các đơn vị thuộc EVN đều tổ chức phổ biến, thông tin rộng rãi các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành trong năm 2017, 2018 liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của Tập đoàn, đơn vị.

Đồng thời, 100% quy chế quản lý nội bộ có phạm vi áp dụng trong Tập đoàn sau khi ban hành đều được phổ biến, tập huấn, thông tin kịp thời đến các đơn vị và CBCNV EVN.

Trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, EVN yêu cầu các đơn vị triệt để áp dụng công nghệ thông tin, hệ thống hội nghị truyền hình, cổng thông tin pháp chế, các trang tin điện tử, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật… Đa dạng hóa, làm mới các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật.

Các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật phải được thực hiện đồng thời với các hoạt động ngoại khóa, xử lý tình huống nhằm đảm bảo các kiến thức được triển khai áp dụng đúng và đầy đủ trong thực tế...

Chi tiết Quyết định số 40/QĐ-EVN tại file đính kèm.

2018phapluat.pdf


  • 06/02/2018 04:20
  • Thùy Dương