Công nhân lao động của Tổng công ty Điện lực miền Bắc được nhận tiền hỗ trợ thuê nhà

Đến ngày 25/8/2022 đã có 11 CNVC-LĐ của Công ty Điện lực Bắc Ninh và Ban Quản lý dự án lưới điện miền Bắc là hai đơn vị trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã được địa phương hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/QĐ/-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo ông Trịnh Quang Minh, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cho biết, thực hiện văn bản hướng dẫn của Công đoàn Điện lực Việt Nam về việc phối hợp đẩy nhanh thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Công đoàn EVNNPC đã phổ biến đến các cấp công đoàn trực thuộc và toàn thể CBCNV chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Các đơn vị của EVNNPC cũng phối hợp chuyên môn rà soát, tổng hợp lập danh sách người lao động có đơn đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà đảm bảo chính xác, minh bạch về đối tượng và điều kiện được hưởng theo quy định của Chính phủ.

Ông Trịnh Quang Minh cho biết: Đến ngày 25/8/2022, đã có 11 đoàn viên, người lao động đang làm việc tại 2 đơn vị trực thuộc của EVNNPC là Công ty Điện lực Bắc Ninh và Ban Quản lý dự án lưới điện miền Bắc đã được số tiền 1,5 triệu đồng theo gói hỗ trợ do các địa phương chi trả. 

Theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp và người lao động quay trở lại thị trường lao động sẽ được hỗ trợ tiền thuê nhà với mức 500.000 đồng/người/tháng và 1.000.000 đồng/người/tháng.

Công đoàn Điện lực Việt Nam đã yêu cầu công đoàn các cấp phối hợp người sử dụng lao động rà soát tổng hợp lập danh sách người lao động có đơn đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà đảm bảo chính xác, minh bạch về đối tượng và điều kiện được hưởng theo quy định của Chính phủ; theo dõi nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên người lao động; tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện hỗ trợ, có ý kiến với người sử dụng lao động đồng cấp giải quyết các vướng mắc phát sinh về trình tự thủ tục hồ sơ của người lao động; tổng hợp danh sách đoàn viên người lao động được hỗ trợ thuê nhà để báo cáo kịp thời về Công đoàn Điện lực Việt Nam.


  • 30/08/2022 05:09
  • Lương Nguyên
  • 94