Cơ chế hỗ trợ đối với người lao động dôi dư

Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa ban hành Quyết định số 67/QĐ-EVN kèm theo Cơ chế khuyến khích hỗ trợ kinh phí đối với người lao động dôi dư bị mất việc làm.

Theo đó, thực hiện đề án “Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động giai đoạn 2016 – 2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam”, EVN đã và đang triển khai các giải pháp tổ chức lại sản xuất, nâng cao hiệu quả sử dụng lao động.

Trong quá trình sắp xếp, tổ chức lại sản xuất; hiện đại hóa thiết bị, công nghệ để tăng năng suất lao động các đơn vị thành viên của EVN phát sinh tình trạng lao động dôi dư, không bố trí được việc làm hoặc do năng lực chuyên môn của người lao động không đáp ứng được yêu cầu công việc, do sức khỏe không đảm bảo… Vì vậy, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cần phải có cơ chế phù hợp để giải quyết chế độ đối với người lao động dôi dư bị mất việc làm, tạo điều kiện cho người lao dộng ổn định cuộc sống khi nghỉ việc và đào tạo lại nghề để tìm việc làm mới.

Cơ chế này được ban hành nhằm thống nhất chủ trương, chính sách, chế độ, cách triển khai thực hiện sắp xếp lại lao động và giải quyết chế độ cho người lao động dôi dư bị mất việc làm của EVN, tạo ra cơ chế hỗ trợ để người lao động giảm bớt khó khăn khi nghỉ chế độ.

Nội dung chi tiết có trong file đính kèm. 

Cochehotrokinhphidoivoilaodongdoidu.PDF


  • 26/05/2017 10:02
  • Thảo Nguyên
  • 3876