• 18/03/2022

Hệ thống nhận diện thương hiệu EVN được ban hành tại Quyết định 971/QĐ-EVN ngày 29/7/2021.


  • 05/08/2021

Ngày 29/7/2021, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã có Quyết định số 971/QĐ-EVN ban hành Hệ thống nhận diện thương hiệu EVN và Quyết định số 972/QĐ-EVN ban hành Hệ thống nhận diện thương hiệu của các đơn vị thành viên EVN


  • 16/06/2021

Trang vanhoa.evn.com.vn đăng tải các văn bản hướng dẫn và mẫu biển trụ sở, mẫu đồng phục bảo hộ lao động.