Thợ điện Thủ đô trắng đêm khôi phục sự cố do quá tải