Công ty Điện lực Yên Bái được UBND tỉnh tặng cờ thi đua năm 2016

Công ty Điện lực Yên Bái (PC Yên Bái) là một trong những đơn vị thuộc Khối thi đua Doanh nghiệp Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Yên Bái vừa được nhận cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào năm 2016 do UBND tỉnh trao tặng.

Công ty Điện lực Yên Bái là một trong những đơn vị xuất sắc được UBND tỉnh Yên Bái khen thưởng năm 2016

Năm 2016, phong trào thi đua và công tác khen thưởng trên địa bàn tỉnh tiếp tục được đẩy mạnh và phát huy hiệu quả. Nội dung và mục tiêu thi đua đã bám sát nhiệm vụ chính trị theo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Các phong trào thi đua đã trở thành động lực thúc đẩy quá trình đổi mới, góp phần quan trọng vào việc phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, Công ty Điện lực Yên Bái đã phát động phong trào thi đua với chủ đề “ Phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2016”, nhằm tạo động lực ngay từ những ngày đầu năm để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao phó, cũng như đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Kết thúc năm 2016, Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của Tổng công ty như: Sản lượng điện nhận, điện thương phẩm, thực hiện tỷ lệ tổn thất, giá bán điện và doanh thu bán điện đạt chỉ tiêu, nộp đầy đủ ngân sách cũng như đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại tỉnh. Bên cạnh đó, PC Yên Bái cũng chú trọng việc thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

Với những thành tích này, PC Yên Bái vinh dự là một trong 66 đơn vị được nhận cờ thi đua của UBND tỉnh.


  • 14/03/2017 01:37
  • Thanh Huyền - Mai Ngọc Lương