Công đoàn Điện lực Việt Nam phát động phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn năm 2017

Ngày 28/2, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 46/CV-CĐĐVN về việc phát động phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn năm 2017.

Cụ thể, nội dung thi đua gồm:

1. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua thường niên, thi đua chuyên đề, thi đua theo đợt đã và đang được các đơn vị tổ chức “Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh” hàng năm để hưởng ứng các phong trào thi đua do Tập đoàn và Công đoàn Điện lực Việt Nam phát động (Chỉ thị liên tịch số 01/CTLT-EVN-CĐ ngày 03/01/2017 về việc phát động phong trào thi đua “Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh” năm 2017; Chỉ thị liên tịch số 3389/CTLT-EVN-CĐ ngày 19/8/2015 phát động phong trào thi đua “Thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Tập đoàn” giai đoạn 2016 – 2020).

2. Vận động CNVCLĐ “Thi đua học tập nâng cao trình độ mọi mặt đáp ứng yêu cầu thời kỳ hội nhập và phát triển”; Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Động viên cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ phát huy dân chủ, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, xây dựng văn minh công sở, thực thi văn hóa doanh nghiệp, Văn hóa EVN, thực hiện tốt cuộc vận động “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng, chống các tệ nạn xã hội”.  

3. Phát động các phong trào thi đua theo chỉ đạo của Tổng Liên đoàn, Công đoàn Điện lực Việt Nam như các phong trào: “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Văn hoá, thể thao”, “Chăm lo đời sống CNVCLĐ và các hoạt động xã hội của Công đoàn”, “Xây dựng Công đoàn vững mạnh”, “Gia đình CNVCLĐ tiết kiệm điện”, “Gia đình CNVCLĐ thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt”...

4. Năm 2017, “Năm vì lợi ích của đoàn viên” các cấp Công đoàn cần đẩy mạnh các hoạt động chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên, công nhân, lao động; Tham gia xây dựng các chính sách có liên quan đến đoàn viên, công nhân, lao động; Phối hợp với chuyên môn phát động các đợt thi đua cao điểm mà trước tiên là thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, những công việc khó, hướng tới chỉ đạo, tổ chức thành công Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ V (nhiệm kỳ 2018 – 2023) và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Phong trào thi đua trong năm 2017 chia làm 2 đợt: Đợt 1: Từ đầu năm đến 31/8/2017. Đợt 2: Từ 01/9/2017 đến 31/12/2017. 

Mỗi đơn vị xây dựng và lựa chọn ít nhất 1 nội dung phong trào thi đua có ý nghĩa đặc thù, đặc trưng xuyên suốt các nhiệm vụ trọng tâm hoặc các công trình trọng điểm để đăng ký với Công đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng Liên đoàn, làm động lực thúc đẩy việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh năm 2017.


  • 01/03/2017 03:50
  • Thảo Nguyên