Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của EVN

Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa ra quyết định số 408/QĐ-EVN ngày 24/4/2017 ban hành Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 và giai đoạn 2016 – 2020.

* Mục tiêu: Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh – tài chính – đầu tư xây dựng của EVN; tập trung xây dựng các giải pháp quyết liệt để nâng cao hiệu quả THTK, CLP nhằm phát huy cao nhất mọi nguồn lực để thực hiện mục tiêu phát triển Tập đoàn kinh tế mạnh đáp ứng đủ nhu cầu điện cho phát triển kinh tế - xã hội, cân bằng tài chính và đảm bảo đời sống của CBCNV; tăng cường ý thức trách nhiệm về THTK, CLP của CBCNV của các đơn vị trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ và trong cuộc sống hàng ngày.

THTK, CLP được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực theo quy định của Luật THTK, CLP, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực cụ thể:

  • Thực hiện THTK, CLP trong SXKD

  • Thực hiện THTK, CLP trong đầu tư xây dựng

  • Trong quản lý, sử dụng đất đai, trụ sở làm việc, nhà công vụ, tài sản của đơn vị

  • Trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên

  • Trong quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động

* Giải pháp thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm:

- Thống nhất công tác chỉ đạo THTK, CLP từ Tập đoàn đến các đơn vị.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, đặc biệt là đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong THTK, CLP.

- Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện đối với tất cả các lĩnh vực THTK, CLP.

- Tăng cường thực hiện công khai, nâng cao hiệu quả giám sát THTK, CLP.

- Thường xuyên kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về THTK, CLP.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý; kiên quyết đấu tranh có hiệu quả đối với hành vi gây thất thoát, lãng phí; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trong THTK, CLP.


  • 08/05/2017 03:53
  • Thảo Nguyên